Formulár na odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY

(V zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov )

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:  Prevádzka internetovej predajne www.bobas.sk, www.bobobaby.sk, www.bobas-shop.s, ktorej miesto podnikania je:

Bobas Slovakia s.r.o.
Horná 33a
941 06 Komjatice
Slovenská republika                                           

Telefón: 0917 872 242
Mail: info@bobas-slovakia.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy/objednávky číslo: ...................................

A vraciam tento tovar: ....................................................................................................

........................................................................................................................................

Spolu s tovarom Vám zasielam aj kópiu faktúry číslo:......................................................

Dátum objednania/dátum prijatia tovaru bol:  ...............................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ......................................................................................

Adresa spotrebiteľa: .......................................................................................................

Peniaze žiadam poukázať na číslo účtu: IBAN...................................................................

Dôvod odstúpenia od zmluvy ( nepovinné) : .....................................................................

.................................................................................................................................................

 

 

V.......................................... dňa .........................                        Podpis: ..................................